6. Milieu, klimaat en duurzaamheid

Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar en kunnen goed hand in hand gaan. Energie hoeft niet vervuilend te zijn, maar mag ons ook niet onnodig op kosten jagen. Zuinig omgaan met energie en water is ook van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen allemaal een schone en leefbare wijk. De VVD is trots dat Krimpen aan den IJssel de groenste gemeente van Nederland is. Wij willen echter wel een realistisch en haalbaar klimaatbeleid. De gemeente kan duurzaamheid en innovatie in onze gemeente stimuleren door het aantal regels te verminderen en procedures te vereenvoudigen. Subsidies zijn hierin niet het antwoord.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot milieu, klimaat en duurzaamheid:

 • Wij zijn voorstander van het gebruik van duurzame energie en willen ondernemers de ruimte te geven hierop in te spelen. Zo willen wij actief meewerken aan voldoende oplaadpunten voor bijvoorbeeld elektrische auto’s.
 • Het gebruik van de (elektrische) fiets willen wij stimuleren door goede fietspaden aan te leggen door Krimpen aan den IJssel, zodat fietsers snel en veilig op de plaats van bestemming kunnen komen.
 • Het is onze doelstelling om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Bij de nieuwbouw of renovatie van woningen en bedrijfspanden moeten wij hier rekening mee houden, door deze te voorzien van en aan te sluiten op schone energie.
 • Wij vinden dat wij als gemeente een bijdrage moeten leveren om de wereld voor de volgende generaties schoner en beter te maken. Windturbines in de Stormpolder helpen mee aan de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. De opbrengst van deze windturbines moet wel, in ieder geval gedeeltelijk, ten goede komen aan de gemeente.
 • Wij willen dat nieuwe woningen zodanig gebouwd worden dat ze vrijwel energieneutraal zijn, oftewel wij streven naar nul-op-de-meter (NOM) woningen.
 • Wij zijn voorstander om inwoners en bedrijven stimuleren om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, zodat ze zelfvoorzienend worden. Bij het plaatsen van zonnepanelen is het belangrijk dat daken niet in de schaduw van andere gebouwen staan. Bij het bouwen van nieuwe woningen moet hier rekening mee gehouden worden.
 • Water is een kostbare grondstof. Wij willen onze inwoners stimuleren om zuinig met water om te gaan. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opvangen van regenwater bij bestaande en nieuwe woningen en gebouwen.
 • Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met langdurige droogte en hevige regenbuien. Wij willen hierop inspelen en waar nodig maatregelen nemen op de inrichting van onze leefomgeving, bijvoorbeeld door het onttegelen van tuinen te stimuleren. Zo willen wij voortvarend samenwerken met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen.
 • Inwoners willen wij stimuleren om afval te scheiden. In 2020 moeten wij als gemeente een scheidingspercentage behalen van 75%. Om dit te stimuleren hebben wij de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw afvalscheidingssysteem. Wij willen de voortgang hiervan monitoren en erop toezien dat deze doelstelling behaald wordt.
 • Om de overlast van ongedierte te voorkomen willen wij geen vuil op straat of naast de (ondergrondse) containers. Wij willen inwoners stimuleren om zwerfafval op te ruimen. Wij pleiten voor het plaatsen van genoeg afvalbakken die regelmatig geleegd worden.
 • Voor hondenpoep, buiten de daarvoor aangewezen gebieden, geldt een opruimplicht. Wij willen buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) de taak geven hierop toe te zien.