Behandeling Kadernota 2021

De begroting van Krimpen aan den IJssel laat voor de komende jaren geen structureel evenwicht zien. Omdat het voor een gemeente belangrijk is om een sluitende begroting te presenteren, zal er ofwel aan de inkomsten- ofwel aan de uitgavenkant verregaande maatregelen getroffen moeten worden.

De VVD vindt het belangrijk dat het huishoudboekje op orde is en op orde blijft. Maar daarbij vinden wij ook dat je de oplossingen moet vinden daar waar de problemen zich voordoen. De ontwikkeling van de kosten van het sociaal domein baart ons zorgen. De lasten bedragen bijna de helft van onze totale uitgaven. En daarvan gaat het grootste gedeelte naar het verstrekken van individuele hulp. In de kadernota staat dat we in belangrijke mate verworden zijn tot een uitvoeringskantoor van het Rijk dat feitelijk wordt gedwongen om structureel te bezuinigen op alle andere gemeentelijke taken dan individuele hulp. 

De VVD wil afblijven van onze algemene voorzieningen. De kinderboerderij, het zwembad, onze bibliotheek bijvoorbeeld  vervullen een belangrijke functie. Sluiting van onze algemene voorzieningen zal als een boemerang bij ons terugkomen. Want het gaat niet om de 'stenen', het gaat om wat deze voorzieningen bijdragen aan onze maatschappij en de impact die dat geeft. Denk aan preventie, educatie, sport en beweging en welbevinden. 

Wij zijn principieel tegen het verhogen van de ozb. De ozb is wat de VVD betreft niet het antwoord om een niet sluitende begroting sluitend te maken. Hierbij betalen eigenaren en gebruikers mee aan voorzieningen waar ze zelf weinig of geen gebruik van maken. Want de ozb is een algemene heffing die wordt gebruikt om allerhande kosten te dekken, zoals afvalinzameling en de stijgende zorgkosten. Zo worden huiseigenaren, gebruikers en huurders dubbel geraakt in de portemonnee. 

Wel vinden wij het daarbij verdedigbaar dat de tarieven van de lokale heffingen worden verhoogd, binnen de bandbreedte zoals vastgesteld in de 'nota lokale heffingen'. De gebruiker betaalt.

Hiernaast roept de fractie van de VVD het College op om samen met de andere gemeenten te pleiten bij het Rijk, de Provincie en de VNG voor structurele financiĆ«le middelen om de stijgende kosten van de decentralisaties op te vangen. 

Ook zijn wij van mening dat er een heroverweging plaats moet vinden wat betreft het abonnementstarief. 

In de bijlage vindt u onze eerste schriftelijke bijdrage.