Bijdrage VVD Kadernota

Fractievoorzitter Anthon Timm sprak in zijn bijdrage vanavond onderstaande tekst uit. Aankomende donderdag volgt het tweede gedeelte van de bespreking van de Kadernota. Dan zal de VVD haar moties indienen.

Blijvend in beweging! Wellicht de titel van het komend coalitieakkoord? Het is een schot voor open doel …. coalitiepartners, kom in beweging en maak plaats voor ons. De VVD wil graag Krimpen in beweging brengen en dan in volle vaart op naar een mooie toekomst.

Dit College en ook de VVD moeten maar niet te veel op de zaken vooruit lopen. Eerst de laatste maanden van deze periode voltooien, dan de verkiezingen en daarna zien we wel wat er gebeurt.

Zoals u terecht schrijft is dit een overgangsjaar. U rondt uw belangrijkste ambities af en zorgt voor een goede startpositie voor het volgend college.  Dat siert u!

Net als wij beseft u dat Krimpen nooit af is. Er staan ons grote veranderingen te wachten op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en inclusiviteit.

Daar waar u schrijft zich bewust te zijn van het feit dat de oplossing van problemen vaak wordt belemmerd door bestaande structuren, ziet de VVD dat anders. Wij denken namelijk niet in bestaande structuren en hokjes! Wij liberalen zijn vrije denkers en dit biedt ons de kans verder te kijken dan bestaande structuren. Oplossingen zijn vaak te vinden als je er voor open staat. Luister naar andersdenkenden, sta open voor de gedachten van de optimist en wees niet bang voor een compromis. De oplossing van grote problemen dient zich dan wellicht niet in één keer aan,  maar stap voor stap kunnen wij dan wel onze gemeenschappelijke idealen verwezenlijken en Krimpen aan den IJssel een nog mooiere plaats maken, met een plek voor iedereen om in gezamenlijkheid te leven, te wonen en te werken.

Over de strategische visie De Krimpenerwaard is veel gezegd. Wij willen niet in detail herhalen wat wij eerder hebben gezegd. Wat de VVD wel wil zeggen is dat het een visie voor de korte, midden en lange termijn is. Daarmee wil de VVD niet zeggen dat wij het voor ons uit moeten schuiven. Wel zeggen wij dat wij er op een goede manier mee om moeten gaan en niet overhaast te werk moeten gaan. Waar wij wel snel werk van moeten maken, wat ook in dit rapport genoemd staat, is de bereikbaarheid. Een dossier met een grote urgentie.

Voorzitter

In de kadernota van 2016 schreef u dat u een structurele besparing had gerealiseerd bij het leerlingenvervoer, bij gelijkblijvende leerlingaantallen, van € 100.000. (De VVD stelde u toen de vraag of wij in het verleden teveel hadden betaald of hadden wij ineens goede inkopers?)

Nu lezen wij dat het leerlingenvervoer, op basis van de tarieven die de nieuwe vervoerder rekent met 26% omhoog gaat! Een structureel nadeel van circa € 135.000. De structurele besparing uit 2016 blijkt dus niet zo heel erg structureel! De VVD vraagt de Wethouder waarom er voor een nieuwe vervoerder is gekozen die zoveel duurder is? Waarom is het contract met de huidige vervoerder niet verlengd tegen dezelfde condities?

Van het leerlingenvervoer is het maar een kleine stap naar wat uw schrijft over het sociaal domein en dat is in de ogen van de VVD ook niet consistent. Voor het leerlingenvervoer wordt fors meer geld uitgegeven terwijl u ook schrijft dat het huidig bestedingspatroon doorbroken moet worden.

Wij hebben nu nog voor een zo’n twee jaar reserve als overbruggingsmiddel. Ons huidige uitgavepatroon moet dus drastisch worden aangepakt anders moeten wij een beroep gaan doen op de algemene reserve. Daar is de VVD geen voorstander van.

De VVD pleit er dan ook voor om, nog veel meer dan nu al wordt gedaan, in te zetten op preventie en op eigen kracht van onze inwoners, want alleen dan is het mogelijk om controle op de kosten te houden. De VVD heeft altijd al gepleit om uit te gaan van de eigen kracht van de mens. Een vangnet is goed maar het moet wel het verende vermogen van een trampoline hebben.

Een sociaal Krimpen aan den IJssel waar op alle aanvragen een volmondig ja volgt en royaal hulp wordt geboden oogst veel lof. Lof van onze inwoners die hulp nodig hebben en lof van collega-bestuurders.

Als het geld en de middelen op zijn is het onvermijdelijk dat wij hulpvragers teleur moeten stellen. Een ongewenste situatie die voorkomen moet worden. De VVD stelt dan ook dat wij strikter moeten zijn in waaraan en hoe wij ons geld en middelen uitgeven.

Denk ook hier buiten de kaders en hokjes. Het is bijvoorbeeld niet altijd verstandig om eerst de algemene voorzieningen in te zetten. Zo is bij projecten in de eerste lijn bewezen dat het direct inzetten van gespecialiseerd zorg en zorg op maat uiteindelijk goedkoper is.

Terecht schrijft u dat er een omslag, vooral binnen de Wmo en jeugd gemaakt moet worden om de kosten binnen het sociaal domein betaalbaar te houden. In plaats van projecten te starten voor kwetsbare groepen, doet de VVD een oproep om programma’s te maken die van toepassing zijn op de gezondheid van een breder deel van onze inwoners.

De VVD pleit voor inzet op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Geef voorlichting aan onze jeugd over bewegen, gezond eten, drank, drugs en alle zaken die het leven misschien leuker maken, maar zeker niet altijd beter. De voorlichting geldt natuurlijk niet alleen voor onze jeugd maar voor al onze inwoners, ongeacht hun leeftijd.

Bijna 1 op de 6 van onze inwoners heeft een matige taalbeheersing met als gevolg een onvoldoende participatie in onze samenleving met alle nadelige gevolgen van dien. Intensivering van de taalstimulatie sluit naadloos aan op onze oproep in te zetten op preventie.

Over uw Investeringsprogramma kunnen wij kort zijn.

De fasering, zo schrijft u, is één van de voordelen. Welke andere voordelen het biedt laat u achterwege te vermelden. Dat prikkelt onze nieuwsgierigheid naar wat die andere voordelen zijn?

Ook pleit de VVD ervoor nog een fase toe te voegen, namelijk tussentijdse rapportages. Door dit toe te voegen blijft u de Raad actief informeren en neemt u ons mee in de gehele ontwikkeling.

Voorzitter, u begrijpt dat de VVD iets over veiligheid zegt. Wij willen dat iedereen in Krimpen aan den IJssel, en ook daarbuiten veilig is op straat, op school en in zijn eigen huis. De vrije samenleving die wij graag willen, is alleen mogelijk in een veilig land. Krimpen is al één van de veiligste gemeenten in Nederland, maar van veiligheid heb je nooit genoeg. Daarom moeten we blijven we werken aan een nog veiliger Krimpen aan den IJssel, waarin we beschermd worden tegen criminelen, ongelukken en natuurrampen.

Als veiligheid betekent dat wij gebruik van camera’s moeten maken dan vindt de VVD dat geen probleem. Juist in deze tijd van verregaande techniek moeten wij gebruiken van wat ons ter beschikking staat. Wat de VVD betreft geldt inzet van camera toezicht niet alleen in de Stormpolder, maar waar dat nodig is ook op andere plekken in onze gemeente.

Het uitoefenen van toezicht op een juist gebruik van de openbare ruimte draagt ook bij aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Wel waarschuwt de VVD ervoor dat wij niet eerst nieuwe regels stellen, om deze vervolgens bij overtreding door BOA’s te laten beboeten.

Daaromtrent vraagt de VVD de portefeuillehouder de toezegging dat het nu vrijgemaakte budget van € 250.000 voor twee BOA’s in de komende jaren gehandhaafd blijft?

Niet dat de twee BOA’s in dienst blijven, het budget verlaagd wordt en de BOA zijn eigen salaris bij elkaar moeten beboeten?

Positief is het initiatief  ‘Hart Veilig Wonen’ de werkgroep waarin de gewaardeerde collega’s Hugo van der Wal en Bert Luijendijk zitten, onder leiding van burgemeester Martijn Vroom.

Na een algemeen oproep van onze burgemeester naar sponsoring van AED’s en buitenkasten heeft de VVD een oproep aan de collega raadsleden gedaan om samen als raad een AED of buitenkast te sponsoren. (Als raadsleden praten we dan niet alleen, maar handelen wij nu ook.) Wij kregen gelukkig alleen maar positieve reacties en als VVD zijn wij trots om als complete Raad, door sponsoring van een AED of buitenkast een bijdrage aan een Hart Veilig Wonen in Krimpen te kunnen leveren. Ik ben trots op mijn collega raadsleden dat wij dit in gezamenlijkheid doen. Compliment aan u allen!

De oproep van de burgemeester heeft ook anderen, zoals Qua Wonen en Lions Krimpen aan den IJssel er toe aangezet een AED of buitenkast te sponsoren. Chapeau!

Voor het gebruik van de AED worden vrijwilligers opgeleid. De VVD pleit er voor om middelbare scholieren ieder jaar een EHBO / reanimatie cursus, als onderdeel van het lespakket te laten volgen. (en dient daarvoor een motie in) De jeugd heeft immers de toekomst en vroeg geleerd is oud gedaan. Wil de portefeuillehouder onderzoeken nar wat de mogelijkheden zijn om dit te doen?

De energietransitie is een enorme uitdaging. De enkele zin die u aan dit onderwerp wijdt schept een onbehagelijk gevoel. Hoewel wij waarschijnlijk nog wel enige tijd van fossiele brandstoffen afhankelijk zullen zijn, is er wat de VVD betreft wel meer nodig dan het samen met mede-overheden en stakeholders, in kaart brengen van wat er allemaal nodig is.

In uw kadernota maakt u melding van het beleid ten aanzien van honden en wat daarover in de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen. De VVD wil hier graag haar visie op geven.

Ten eerste: In uw kadernota 2017 schrijft u dat u de APV wil actualiseren. Onze reactie was toen dat wij dat toejuichen. Onze stelling toen, en nu nog steeds is dat het overgrote deel van onze inwoners het bestaan van de APV niet kent. De APV leidt een verborgen bestaan en een bespreking in de openbaarheid is zeer wenselijk. Een bespreking biedt ons namelijk de mogelijkheid de APV meer van deze tijd te maken en een aantal afdelingen / artikelen aan te passen of zelfs uit de APV te verwijderen.

Helaas is er aan uw ambitie de APV te actualiseren nog geen gevolg gegeven. U bent het met de VVD eens dat het gewenst is de APV te actualiseren. U hebt dit immers zelf in uw kadernota, die ook nog eens door de Raad geaccordeerd is, aangegeven. De vraag is wel, waarom is dit nog niet gedaan is en wanneer gaan we het wel doen?

Ten tweede zegt u dat u meer toezicht op het beleid ten aanzien van honden wil uitvoeren. U wilt daar onder andere één of meer BOA’s voor inzetten? Dit lijkt op wat wij eerder al zeiden over de BOA die zijn eigen salaris via het geven van boetes moet verdienen.

Zo wordt de gemeentelijke melkkoe, die een hondenbezitter is, verder uitgebreid en wordt hij mogelijk nog meer bestraft.  De VVD vindt dit een negatieve aanpak en kiest voor een positievere aanpak. Hiervoor dienen wij een motie in. Globaal komt de motie er op neer dat de VVD voorstelt om via een intensieve campagne hondenbezitters te motiveren de ontlasting van hun hond op te ruimen. Zorg ervoor dat er voldoende dispensers komen. Verder roepen wij op om de hondenbezitters te activeren om tijdens de meerdere uitlaat momenten per dag, hun buurt in de gaten te houden. En onregelmatigheden bij de daar voor bestemde instantie te melden. Als positieve stimulans stellen wij voor om de hondenbelasting af te schaffen.

De twee inwonersinitiatieven vindt de VVD, net als u, ook sympathiek. Een openbaar toilet in de nabijheid van de speeltuin zal menig inwoner, zowel jong als oud, gerief bieden. Ook het plaatsen van zitbanken vinden wij sympathiek. Er zijn immers meer dan voldoende mooie plekjes waar een bankje gelegenheid biedt te genieten van al het goeds in onze gemeente. De VVD stelt wel voor om bij ieder bankje een vuilnisbak neer te zetten zodat wat mooi is ook mooi en vooral schoon blijft. 

Dan nog een opmerking over het voormalig Hertenkamp. Een burenerf is een aardige invulling, maar de VVD doet u graag de suggestie aan de hand om in overweging te nemen ook hier een “Gio-court” te plaatsen. Het Gio-court bij het Zwaneneiland is een overweldigend succes en een mooie en veilige plek voor onze jeugd om te spelen. Hetzelfde ziet de VVD ook graag gerealiseerd voor onze jeugd die aan de andere kant van Krimpen woont. Daarom dient de VVD een motie in met de vraag om de mogelijkheden te onderzoeken.

Bij aanpassingen van de openbare ruimte  kijkt u ook naar de gebiedsontwikkeling van het centrum.

U hanteert daarbij de centrumvisie uit 2006! Eerder hebben wij het debat gevoerd over centrumvisie en centrumplan en een update van de visie.  Dat debat willen wij niet nogmaals voeren. Dat het centrum grootschalig wordt aangepakt is goed. Om het niet te gefragmenteerd te doen is het goed te kijken naar het grote geheel en daarbij ook aandacht te schenken aan, niet alleen de ontsluiting van het centrum maar van heel Krimpen. Waarbij ook aandacht voor de grote kruising, de wegen die aansluiten op de grote kruising, het busstation met de parkeermogelijkheden, enzovoorts. Wederom breng ik u de door de VVD opgestelde parkeernota onder uw aandacht. Dit alles opnoemende lijkt het bijna alsof wij om een visie en een plan vragen.

Voorzitter, ik ga bijna afronden.

Eerder heeft de VVD gevraagd naar overdracht van de wegen door het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Wij begrijpen dat dit een complex proces is en dat dit niet zomaar geregeld is. Helaas bereiken ons berichten dat de gesprekken moeizaam verlopen of zelfs niet gevoerd worden.

Wat de VVD betreft is toch haast gewenst. Het gaat immers om een aanzienlijk bedrag dat door onze inwoners via de waterschapsbelasting betaald wordt. Zoals ik u eerder voorrekende gaat het per woonruimte om een vast bedrag van € 45.59 en daarbovenop nog een percentage (0.0292%) over de WOZ waarde van de woning. Bij een WOZ waarde van € 250.000 is dat bijna € 120,- In totaal dragen wij ongeveer 1.5 miljoen af aan het Hoogheemraadschap.

Kunt u ons vertellen hoe ver mevrouw Karla Peijs met haar verkennende gesprekken is?

Kunt u ons vertellen wanneer wij het verslag van de besprekingen van mevrouw Peijs kunnen verwachten?

Kunt u ons informeren over de te nemen vervolgstappen?

De VVD vraagt u dit omdat wij graag een snelle overdracht zien omdat wij dan voor onze inwoners een flinke belastingverlaging kunnen realiseren.